ŹRÓDŁO W ŚREDNIOWIECZU

Stereotyp ten ma swoje źródło w średniowiecznym błędnym tłuma­czeniu Biblii z hebrajskiego na łacinę. Werset 34,35 w Księdze Wyjścia opisuje Mojżesza, schodzącego z góry po rozmowie z Bogiem—z jego twarzy dobywały się promienie. Hebrajskie słowo karan zazwyczaj do­tyczy „promieni światła”, ale w pewnych kontekstach może znaczyć „rogi”. Termin ten został błędnie przetłumaczony w ten właśnie sposób. Oczywiście ten fakt wskazuje na istnienie stereotypów — w tym wy­padku mających swoje źródło prawdopodobnie w wyobrażeniu szatana z rogami na głowie.Stereotypy dotyczące mniejszości najczęściej oparte są na tego typu nieporozumieniach^Ponieważ zazwyczaj związki między nieporozu­mieniami a stereotypami mają bardzo skomplikowany charakter, wyja­śnienie nieporozumienia nie musi automatycznie prowadzić do likwi­dacji stereotypu, choć może go osłabić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *