PO DŁUGICH DYSKUSJACH

Po długich dyskusjach obie te grupy poszły na kompromis: ekolo­dzy zgodzili się poprzeć w Kongresie projekt wydłużenia czasu ochro­ny patentowej, producenci zaś zgodzili się na przyjęcie surowszych prze­pisów. Gdyby większość ludzi potrafiła dyskutować nad tak kontrower­syjnymi kwestiami publicznie, w rozsądny sposób, być może szybciej i bez tylu animozji udawałoby się znajdować rozwiązania.Rozważmy kontrowersje, jakie pojawiają się w związku z proble­mem lasów stanowiących własność rządu federalnego. Niektórzy lu­dzie sądzą, że tereny te powinny zostać wykorzystane w rolnictwie czy górnictwie; dzięki temu powstałyby nowe miejsca pracy dla okolicz­nych mieszkańców. Inni sądzą, że należy chronić lasy, gdyż zmniejsze­nie ich powierzchni zwiększy zanieczyszczenie środowiska, zaburzy go­spodarkę wodną, doprowadzi do erozji terenów i do powodzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *