EKSTERMINACJA

  1. Może przyjmować formę zabójstwa, linczu lub ludobójstwa.Akty agresji wynikające z uprzedzeń są ścigane na mocy prawa. Zdarzały się jednak sytuacje, kiedy uprzedzeni funkcjonariusze policji lub urzędnicy publiczni nie podjęli dostatecznie aktywnych kroków na rzecz wyeliminowania przemocy wobec mniejszości, nawet kiedy do­chodziło do morderstwa. Po II wojnie światowej, a zwłaszcza w latach sześćdziesiątych, w czasach aktywności ruchów na rzecz praw obywa­telskich, wprowadzono w USA wiele federalnych i stanowych przepi­sów dotyczących kar za akty dyskryminacji. Dotyczy to w szczególno­ści Fair Employment Practices Act (1947, eliminacji segregacji ra­sowej w silach zbrojnych, likwidacji szkół „tylko dla białych” na Połu­dniu, decyzji Sądu Najwyższego zakazującej segregacji szkół (1954), Civil Rights Act (1964), Voting Rights Act (1965) i Fair Housing Act (1968).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *